วิชชากร บจก.


วิชชากร บจก.

Full Description


วิชชากร บจก.
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

7/38-40 พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

7/38-40 Phaholyothin Rd., Anusavaree, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2972-8899

Fax

0-2986-0066