วอลท์เซ็นเอ็นเตอรไพรซ์ บจก.

phanjar@usc.th.com
วอลท์เซ็นเอ็นเตอรไพรซ์ บจก.

Full Description


วอลท์เซ็นเอ็นเตอรไพรซ์ บจก.
รับเหมาก่อสร้างอาคารทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

2083 อาคารเวนโก้ ชั้น 4-5 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

2083 New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2756-7225, 0-2314-2721-2, 0-2319-3010

Fax

0-2319-3011