ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น บมจ.

factory@ticon.co.th
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น บมจ.

Full Description


ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าให้เช่า บริการดัดแปลงอาคารโรงงาน, คลังสินค้า การจัดหาสาธารณูปโภค การขออนุญาตกับหน่วยงานราชการที่อยู่ (ภาษาไทย)

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 13 สาทรใต้ เขตสาทร กทม.

Address (English)

175 Sathorn City Tower, 13th Fl., South Sathorn Rd., Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2679-6565

Fax

0-2679-6569