ถนอมวงศ์ บริการ บจก.

tw-construction@tipco.co.th
ถนอมวงศ์ บริการ บจก.

Full Description


ถนอมวงศ์ บริการ บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 23 พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

118/1 Tipco Tower, 23rd Fl., Rama VI Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2273-6000

Fax

0-2271-1771, 0-2297-9470, 0-2273-6030

...