เทคโทนิคส์ อาคิเท็คส์ บจก.

info@tectonics.co.th
เทคโทนิคส์ อาคิเท็คส์ บจก.

Full Description


เทคโทนิคส์ อาคิเท็คส์ บจก.
สถาปนิกออกแบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

89/7 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้น 8 รัชดาภิเษก 7 รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

89/7 Amornphan 205 Bldg., Tower 1, 8th Fl., Ratchadaphisek 7, Ratchadaphisek Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2248-7708-10, 0-2248-7720-1, 0-2692-2774, 0-2692-2776

Fax

0-2248-7719

...