ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ หจก.

tpt1998@cscoms.com, sale@tpt-survey.com, support@tpt-survey.com
ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ หจก.

Full Description


ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ หจก.
บริการและจำหน่ายเครื่องสำรวจ กล้องสำรวจที่อยู่ (ภาษาไทย)

125/79-80 ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

125/79-80 Latphrao 87 (Chantrasuk), Latphrao Rd., Khlong Chaokhun Sing, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2932-2406, 0-2932-2408, 0-2932-3104-5, 0-2539-7903

Fax

0-2530-6610

...