ศรีสิน ก่อสร้าง หจก.


ศรีสิน ก่อสร้าง หจก.

Full Description


ศรีสิน ก่อสร้าง หจก.
รับเหมางานก่อสร้างทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

14277 หมู่ 10 โชคชัย 4 (สุขสันต์ 7) ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

14277 Moo 10, Chokchai 4 (Suksan 7), Latphrao Rd., Latphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2530-3113, 0-2539-9691, 0-2931-6606

Fax

0-2931-6608