ศรีอู่ทอง บจก.

info@sriuthong.com
ศรีอู่ทอง บจก.

Full Description


ศรีอู่ทอง บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

388 อาคารเอส.พี. ชั้น 12 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

388 S.P. Bldg., 12th Fl., Phahonyothin Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2299-3700, 0-2273-0032 Ext.238

Fax

0-2237-0517