ไซมอน ลิม และหุ้นส่วน บจก.

info@simonlim.com
ไซมอน ลิม และหุ้นส่วน บจก.

Full Description


ไซมอน ลิม และหุ้นส่วน บจก.
ให้บริการงานประเมินราคาทรัพย์สินที่อยู่ (ภาษาไทย)

1350/54-64 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั้น 7 พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

1350/54-64 Thai Rong Tower, 7th Fl., Phatthanakan Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2719-3515-6

Fax

0-2719-3886-7