ส. สุคนธชาติ บจก.


ส. สุคนธชาติ บจก.

Full Description


ส. สุคนธชาติ บจก.
ผู้รับเหมางานภูมิสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

51/113 โชคชัย 4 ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

51/113 Chokchai 4, Latphrao Rd., Latphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2931-0441-5, 0-2538-2299

Fax

0-2538-6078