โรจนวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

admin@rojaniwis.com
โรจนวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


โรจนวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ดำเนินงานควบคุม และดำเนินงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในหลายๆ โครงการทั้งภาครัฐ และเอกชนที่อยู่ (ภาษาไทย)

1350/647 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั้น 15 พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

1350/647 Thairong Tower, 15th Fl., Phatthanakarn Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2713-7013-4

Fax

0-2719-3936