ประชาภิวัฒน์ อินเตอร์ เซอร์วิส บจก.


ประชาภิวัฒน์ อินเตอร์ เซอร์วิส บจก.

Full Description


ประชาภิวัฒน์ อินเตอร์ เซอร์วิส บจก.
บริการรักษาความสะอาด และรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

140/5-6 พหลโยธิน 2/1 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

140/5-6 Phahonyothin, Phahonyothin Rd., Samsaen Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2615-2918, 0-2615-2505

...