พีเคที เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส บจก.


พีเคที เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส บจก.

Full Description


  • วิศวกรที่ปรึกษา, ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบงานโครงสร้าง งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกล
  • ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง งานโครงสร้าง


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1350/250-253 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั้น14 พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

1350/250-253 Thai Rong Tower, 14th Fl., Phatthanakarn Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2719-4879-81

Fax

0-2719-4881