พิพิธชาญ บจก.

ppc_po@yahoo.co.th
พิพิธชาญ บจก.

Full Description


พิพิธชาญ บจก.
ผู้รับเหมางานสร้างบ้านและอาคาร บริการซ่อมแซมที่อยู่ (ภาษาไทย)

41435 พหลโยธิน 5 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

41435 Phahonyothin 5, Phahonyothin Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2617-1153-4

Fax

0-2617-1155