พี.อาร์.เอส. อินเตอร์เซอร์วิส หจก.


พี.อาร์.เอส. อินเตอร์เซอร์วิส หจก.

Full Description


พี.อาร์.เอส. อินเตอร์เซอร์วิส หจก.
บริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.)ที่อยู่ (ภาษาไทย)

302/195 ลาดพร้าว 87 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

302/195 Latphrao 87, Latphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2539-2701

Fax

0-2728-5839