พี.เจ. ปิยะมิตร บจก.


พี.เจ. ปิยะมิตร บจก.

Full Description


พี.เจ. ปิยะมิตร บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

582/1 หมู่ 4 เขตลาดกระบัง กทม.

Address (English)

582/1 Moo 4, Latkrabang, Bangkok

Zip code

10520

Tel.

0-2326-9594

Fax

0-2737-0435