นายช่างสยาม บจก.


นายช่างสยาม บจก.

Full Description


นายช่างสยาม บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

143/491-492 บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

143/491-492 Boromratchonni Rd., Arunamarin, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2434-4414, 0-2435-4173

Fax

0-2434-5594

...