เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ksbt@asiaaccess.net.th
เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


เคเอสบีที แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ผลิตและจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบสารเคมี อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย

เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่งที่อยู่ (ภาษาไทย)

79 ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

79 Latplakhao Rd., Anusavari, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2971-7870-3

Fax

0-2971-6924, 0-2522-2826

...