ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.


ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.

Full Description


ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.
สถาบันการเงิน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

500 อาคารอัมรินทร์ ชั้น 11 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

500 Amarin Tower, 11th Fl., Ploenchit Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2680-3333

Fax

0-2256-9933, 0-2680-3166