เคียร์ ดิเวลลอปเมนท์ บจก.


เคียร์ ดิเวลลอปเมนท์ บจก.

Full Description


เคียร์ ดิเวลลอปเมนท์ บจก.
สถาปนิกออกแบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

1575/41 พหลโยธิน 15 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

1575/41 Phahonyothin 15, Phahonyothin Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2618-6195-7, 0-2278-4064

Fax

0-2278-4064

...