ไอเอสเอส ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส บจก.


ไอเอสเอส ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส บจก.

Full Description


ไอเอสเอส ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

82/9 หมู่ 7 พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

82/9 Moo 7, Phaholyothin Rd., Anusavaree, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2574-3805

Fax

0-2972-3359