อินเตอร์เนชั่นแนล โพรเจค แอดมินิสเตรชั่น บจก.

interpac@samart.co.th
อินเตอร์เนชั่นแนล โพรเจค แอดมินิสเตรชั่น บจก.

Full Description


อินเตอร์เนชั่นแนล โพรเจค แอดมินิสเตรชั่น บจก.
ออกแบบและคุมงานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

52/1 อารีย์ 2 พหลโยธิน 5 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

52/1 Aree 2, Phahonyothin 5 Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2617-0331-40, 0-2278-0290, 0-2278-1385

Fax

0-2617-1198, 0-2279-5937