อินเทลลิเจ้นท์ ซิสเต็มส์ เมเนจเมนท์ บจก.

ismcom@loxinfo.co.th
อินเทลลิเจ้นท์ ซิสเต็มส์ เมเนจเมนท์ บจก.

Full Description


อินเทลลิเจ้นท์ ซิสเต็มส์ เมเนจเมนท์ บจก.
ก่อสร้าง ออกแบบ รับเหมาทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

49/6 อาคารพีซี ชั้น 3 ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

Address (English)

49/6 P C Bldg., 3rd Fl., Prachachuen Rd., Bangkhen, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2952-5523-6, 0-2580-1023, 0-2580-3156

Fax

0-2580-6657, 0-2952-5527