ธนาคารออมสิน

news@gsb.or.th
ธนาคารออมสิน

Full Description


ธนาคารออมสิน
สถาบันการเงิน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

470 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

470 Phahonyothin Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2279-0060-2, 0-2299-8000