จิมิไน แอนด์ แอสโซซิเอท บจก.


จิมิไน แอนด์ แอสโซซิเอท บจก.

Full Description


จิมิไน แอนด์ แอสโซซิเอท บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

979/80 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 26 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

979/80 S.M. Tower, 26th Fl., Phahonyothin Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2298-0014

Fax

0-2298-0564

...