์เฟิรสท์ ฟลอร์ อาร์คีเทคส์ บจก.

firstfloor2002@yahoo.com
์เฟิรสท์ ฟลอร์ อาร์คีเทคส์ บจก.

Full Description


์เฟิรสท์ ฟลอร์ อาร์คีเทคส์ บจก.
ออกแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

94/33-35 อาคารสุภาวดี ชั้น 7 มิตรอนันต์ แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กทม.

Address (English)

94/33-35 Suphawadi Bldg., 7th Fl., Mitr Anan, Thanonnakhonchaisi, Dusit, Bangkok

Zip code

10300

Tel.

0-2668-4908-9, 0-2243-6737

Fax

0-2243-1741