เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น บจก.

first_con@hotmail.com
เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น บจก.

Full Description


เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

108/3 ราชวิถี 18 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

108/3 Ratchawithi 18, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2278-0949, 0-2278-0975

Fax

0-2278-0949