CHUBB (THAILAND) CO., LTD.

info@chubb.co.th
CHUBB (THAILAND) CO., LTD.

Full Description


CHUBB (THAILAND) CO., LTD.
Key Card System and Electronics Distributorที่อยู่ (ภาษาไทย)

1780 อาคารเตียวฮงบางนา บางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

1780 Teo Hong Bangna Bldg., Bangna-Trad Rd., Km.4.5, Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2746-7000

Fax

0-2746-7001

...