อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ บจก.

info@es.co.th
อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ บจก.

Full Description


อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ บจก.

จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซที่อยู่ (ภาษาไทย)

256 ชั้นที่ 5 และ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Zip code

10400

Tel.

0-2062-4970

Fax

0-2062-4999