ดงชอง บจก.


ดงชอง บจก.

Full Description


ดงชอง บจก.
บริการซ่อมแซมบ้านและอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

41471 นวลจันทร์ 46 สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

41471 Nuanchan 46, Sukhaphibal 1 Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2519-2289-93

Fax

0-2519-0503

...