คอร์ ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส 1999 บจก.

core_sevice@yahoo.com
คอร์ ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส 1999 บจก.

Full Description


คอร์ ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส 1999 บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

41459 พหลโยธิน 13 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

41459 Phaholyothin 13, Phaholyothin Rd., Samsen Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2618-4463, 0-2270-0388-9

Fax

0-2270-0389

...