อนันต์ชัย สถาปัตย์ หจก.


อนันต์ชัย สถาปัตย์ หจก.

Full Description


อนันต์ชัย สถาปัตย์ หจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

36 สุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

36 Suthisan Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2271-0540-1, 0-2271-2999

Fax

0-2271-0557