แอคคาส กรุ๊ป บจก.

info@accasgroup.com
แอคคาส กรุ๊ป บจก.

Full Description


แอคคาส กรุ๊ป บจก.
จำหน่าย ออกแบบและติดตั้งระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติที่อยู่ (ภาษาไทย)

408/136 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 32 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

408/136 Phaholyothin Place Bldg., 32nd Fl., Phahonyothin Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2271-1111

Fax

0-2271-1117