เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ บจก.


เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ บจก.

Full Description


เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ บจก.
ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง รับออกแบบ และเขียนแบบงานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

163 โชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

163 Chokchairuammitr (Ratchada 19), Ratchadaphisek Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2690-7268, 0-2690-7468

Fax

0-2690-7469