ไทย โอ.พี.พี. บมจ.

sales@topp.co.th
ไทย โอ.พี.พี. บมจ.

Full Description


บริการงานพิมพ์สติกเกอร์ระบบแผ่นและม้วน สำหรับบรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่อยู่ (ภาษาไทย)

1741 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

Address (English)

1741 Chan Rd., Thungmahamek,

Tel.

0-2678-1051-5, 0-2678-1061-2

Fax

0-2285-4842, 0-2678-1039